‘We protect what we fall in love with’

Onze westerse geschiedenis (his-story) is voornamelijk een mannelijke geschiedenis. Of het nu gaat om het Adam en Eva verhaal in de Bijbel, de Venuskunst uit de Steentijd of het latere kolonialisme, alles is vooral verteld vanuit mannelijke heroïek, zelden vanuit het vrouwelijke standpunt. Zo begint onze geschiedenis zo’n 5000 jaar geleden vanaf het moment dat er geschreven bronnen zijn. De ‘vrouwelijke’ geschiedenis van voor 3000 voor Chr. is pre-historie en beslaat een veel langere periode. Weliswaar bestond het schrift toen nog niet, maar wat mensen bezighield en wat zij belangrijk vonden, werd mondeling overgedragen en in tekens en beeld vastgelegd. Onze westerse geschiedenis gaat dus alleen over de periode van de geschiedenis die op schrift is vastgelegd, niet over ons hele verleden. Kijken naar de pre-historie en latere perioden van de geschiedenis met een vrouwelijke lens geeft een ander beeld van onze geschiedenis, over wie we zijn en wat onze mogelijkheden zijn voor de toekomst.

Het programma ‘Herstory’ gaat op zoek naar de vrouwelijke kant van de geschiedenis en de daarmee samenhangende wijsheid. Kunnen we het heden begrijpen als we naar ons verleden kijken? Wat als het eten van de appel van de boom van kennis van goed en kwaad in het Paradijsverhaal door Adam en Eva niet als erfzonde zou worden gezien maar als symbolisch verhaal over het verwerven van kennis van je ware zelf, kennis van goed en kwaad, de mysteries van het Universum? Eva zou niet de oorzaak zijn van de erfzonde, zoals in het kerkelijke christendom, maar de eerste verloste mens. Wat kan kennis vanuit een ‘vrouwelijk’ perspectief over deze en andere mythen die onze westerse cultuur voor een groot deel gevormd hebben en nieuwe verhalen die lang verborgen zijn geweest en we in deze tijd weer opdiepen en herleven bijdragen aan de huidige transformatie naar een Nieuwe Tijd?:

  • Adam en Eva

  • Steentijd

  • Heidendom en hekserij

  • Patriarchaat

  • Feminisme

  • 21 ste eeuwse balans

Achtergrond
‘Een van de ontstaansmythen uit die vroegste tijd is de mythe van Gaia of Moeder Aarde. Deze mythe geeft een duidelijk beeld van hoe het matriarchaat is overgegaan in het patriarchaat. Ver voordat de Griekse beschaving hoogtij vierde was Gaia er al. Ze was zelfs al aanwezig voordat de tijd bestond. Zij werd geboren uit de oerchaos, die de elementen vuur, aarde, lucht en water bevatte. Lange tijd was Gaia alleen en vereerden de mensen slechts Moeder Aarde. Zij werd afgebeeld als een vruchtbaarheidsgodin, die het mysterie van geboorte en dood uitdrukte. Op een gegeven moment echter begon Gaia naar liefde te verlangen. Ze bracht toen zonder tussenkomst van een man haar zoon, de hemelgod Ouranus, voort en later huwde zij met hem. Als zoon was Ouranus nog ondergeschikt aan Gaia, met andere woorden het mannelijke was nog ondergeschikt aan het vrouwelijke. Na hun huwelijk kwam hierin verandering. Ze kregen samen 6 dochters en zes zonen, bekend onder de naam Titanen. Uit het huwelijk van 2 van hen, Rhea en Kronos (door de Romeinen Saturnus genoemd), werd Zeus geboren. Zeus ging met zijn vader Kronos en diens broers de strijd aan om de heerschappij en als overwinnaar ging hij heersen over de goden en godinnen van de berg Olympus. Het patriarchaat was een feit.’ (Uit: Godinnen van Eigen Bodem – Ineke Bergman)

Het verhaal van Adam en Eva is misschien wel het belangrijkste verhaal dat onze westerse cultuur gevormd heeft. Eva verleidde haar man Adam om ook van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. Sindsdien verkeren alle mensen in een staat van erfzonde, leerde de kerk en dat is de schuld van Eva. Alle vrouwen na Eva delen in haar schuld en de schepping werd een wereld van angst. Het vrouwelijke gezicht van God en egalitaire samenlevingen verdwenen naar de achtergrond ten voordele van degenen die de macht hadden over leven en dood.

‘Herstory’ draagt bij aan het herinneren, herinterpreteren, herwaarderen en herschrijven van oude mythes voordat ze vervormd werden door het patriarchaat en aan het in ons bewustzijn terugbrengen van onbekende verhalen uit onze geschiedenis. Hoe zou de wereld eruit zien als we de waarden van Gaia, de Godin, weer toelaten in het centrum van onze samenleving?

[beeld =”VOTIEFSTEEN VAN DE GODIN NEHALENNIA”]

Votiefsteen van de Godin Nehalennia, 150 – 250 na Chr
Haar naam kan worden uitgelegd als Ne/Helle/Jaan (Helle is het oude woord voor Noordzee) en betekent dan letterlijk het doorschijnende, genezende licht bij de Noordzee. Nehalennia werd geëerd door de Zeeuwse bevolking, door Germaanse en Keltische stammen en Romeinse soldaten. Nehalennia is een moeder – en vruchtbaarheidsgodin, beschermvrouwe van kooplieden en zeevaarders. Nehalennia maakt je er op attent dat op de bodem van de zee van je emoties een schat op je ligt te wachten, waar je bij kunt komen als je door je pijn en verdriet heengaat.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Reken uit (ter beveiliging) *